Kdo je správce osobních údajů a o co se jedná?
Správcem osobních údajů je společnost Pfingstner s.r.o., se sídlem Praha - Chodov, Zakouřilova 713/79, PSČ 14900, IC: 18620515, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2078.
Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci a plnit závazky ze sjednaných dodávek a služeb, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kategorie údajů

Vysvětlení

Identifikační údaje

Údaje, na základě kterých Vás identifikujeme jako osobu, zejména jméno, příjmení.

Kontaktní údaje

Údaje, na jejichž základě Vás můžeme kontaktovat, zejména emailová adresa, telefonní číslo.

Údaje o vyúčtování

Údaje o vyúčtování, pokud jste podnikající fyzickou osobou

Personifikační údaje

Kamerové záznamy, pokud si zboží vyzvednete u nás.

Další údaje, jenž nám poskytnete

V rámci obchodní spolupráce nám můžete sdělit nebo jinak zpřístupnit další údaje.

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro obchodní komunikaci s Vámi a pro vyúčtování v případech, kdy jste podnikající fyzická osoba nebo mají být Vaše údaje na vyúčtování uvedeny. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit naše služby. Mimo souvislost s uzavřenou smlouvou zpracováváme záznamy z kamerového systému umístěného na vnější straně firemní budovy pro zajištění bezpečnosti a ochrany Vás, týmu naší společnosti a Vašeho i našeho majetku.

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:

 řádné identifikace Vás jako obchodního partnera společnosti,
 možnosti Vás kontaktovat, pokud je to třeba v rámci obchodní spolupráce,
 identifikace odběratele na vyúčtování, pokud jste podnikající fyzickou osobou,
 bezpečnosti a ochrany Vašeho i našeho majetku, k čemuž je na vnějším plášti budovy instalován kamerový systém, jehož záznamy mohou případně sloužit jako důkaz pro vyšetřování incidentů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu obchodního vztahu, resp. po dobu obvyklé životnosti stroje, k němuž Vám poskytujeme materiál a služby. V případě zpracování podle zákona pak po dobu danou právními předpisy. Kamerové záznamy po dobu 7 dní, pouze v případě vyšetřování incidentu po dobu nutnou k zajištění nároků poškozených stran.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

 Externí účetní firma a její zaměstnanci,
 Poskytovatelé cloudových úložišť,
 Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,
 Naši pracovníci zajišťující provoz firmy.

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

 přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,
 opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,
 námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,
 omezení zpracování osobních údajů,
 přenositelnost údajů,
 podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte řediteli společnosti nebo jeho zástupci nebo je zasílejte na adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na vedení společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.